Het zich toegang verschaffen tot en het gebruiken van deze site, betekent dat de gebruiker kennis heeft genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn:

Informatie op deze website

VOORTT.nl besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledig heden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. VOORTT.nl wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie. VOORTT.nl behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Functioneren van de website

VOORTT.nl garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. VOORTT.nl is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledig heden in de aangeboden informatie en diensten.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere web site’s dienen alleen ter informatie van de gebruiker. VOORTT.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Virussen

VOORTT.nl garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

Privacy verklaring

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website berusten bij VOORTT.nl het is niet toegestaan de inhoud van de website te verkopen, in licentie te geven, te wijzigen en geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VOORTT.nl